Regulamin konkursu na FACEBOOK’U

Regulamin konkursu na FACEBOOK’U§ 1 Określenie Organizatora

Organizatorem Konkursu jest: INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki sp. z o.o. z siedzibą w Jelenie 66, KRS: 0000101127, NIP 1180001489 REGON 011003435 , kapitał zakładowy w wysokości: 984.060,00zł  (dalej „Organizator”)

§ 2 Termin i miejsce Konkursu

1.      Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Do czego może służyć mąka” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2.      Konkurs trwa od momentu opublikowania  postu konkursowego na platformie Facebook na stronie profilu Organizatora pod linkiem: https://www.facebook.com/115584513526524/photos/a.116637350087907/575523974199240/

3.      Konkurs prowadzony jest na Facebook’u na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-M%C5%82yn%C3%B3w-Jelonki-115584513526524/

4.      Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany we współpracy z serwisem Facebook.

5.      Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz osoba pozostająca z Organizatorem  stosunku cywilnoprawnym (np. zatrudniona na umowę zlecenia).

§ 3 Nagroda

1.     W konkursie zostaną nagrodzone 2 osoby (dalej: Zwycięzcy).

2.     Zwycięzcy otrzymają smartwatch, model Smartwatch Media-Tech

Active-Band Geneva  MT 863 Czarny, każdy o wartości 159,90 PLN.

§ 4 Przebieg Konkursu

1.      W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:

·          posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·          posiada aktywny profil na Facebook,

·          zapoznała się z niniejszym Regulaminem.

  1. Zadanie konkursowe polega na łącznym wykonaniu następujących czynności:

•                       Polubieniu postu z informacją o konkursie

•                       Udostępnieniu ww. postu i napisaniu w komentarzu pod postem będącego odpowiedzią na pytanie konkursowego: Do czego może służyć mąka?

3.      Polubieniu strony na Facebooku Zespół Młynów Jelonki: https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-M%C5%82yn%C3%B3w-Jelonki-115584513526524/

4.      Uczestnicy Konkursu zgłaszają się do konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie więcej niż 1 raz.

5.      Zgłoszenia można umieszczać od momentu opublikowania postu konkursowego, do dnia zakończenia konkursu, tj. od dnia 18.07.2022 do dnia 24.07.2022. Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie będą uwzględniane.

6.      Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ani treści naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, nawołujących do przemocy lub nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.

7.       Organizator Konkursu powoła swoją wewnętrzną komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.

8.      Spośród osób, biorących udział w konkursie, nagrodę otrzymają osoby wyłonione przez Komisję Konkursową. W ocenie będą brane pod uwagę w szczególności:

·          zgodność z tematyką Konkursu

·          kreatywność

·          oryginalność

9.      Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani w prywatnej wiadomości na Facebooku o zwycięstwie i terminie odbioru nagrody konkursowej. Zwycięzcy są zobowiązani do odbioru nagrody na stoisku  w Olsztynie podczas Jarmarku Jakubowego na Rynku Starego Miasta: pierwszy zwycięzca w dniu  23 07. 2022 r. w godzinach od 16.00 do 20.00, drugi w dniu 24.07.2022 r. w godzinach od 16.00 do 18.00. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku we wskazanym wyżej terminie, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatorów, którzy mogą ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

10.  W sytuacji, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest przesłać do Organizatora oświadczenie obejmujące pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu, będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.

11.  Odbiór nagród jest osobisty.

 

§ 5 Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki sp. z o.o. z siedzibą w Jelenie 66, KRS: 0000101127, NIP 1180001489 REGON 011003435 , kapitał zakładowy w wysokości: 984.060,00zł.

2.     Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb Konkursu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.

3.     Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego nazwy profilu Facebook w celu poinformowania o wynikach Konkursu w komentarzu na profilu Facebook Organizatora oraz w celu skontaktowania się z nim przez Organizatora z informacją o wygranej.

4.     Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.

§ 6 Postanowienia końcowe

1.      Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

2.      Wyniki konkursu zostaną opublikowane i przekazane do prywatnej wiadomości na Facebooku zwycięzców  nie później niż do dnia 24.07.2022, w formie komentarza pod postem konkursowym lub w osobnym poście z wynikami.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

4.      Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu Facebook. Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

5.      Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje należy nadesłać na adres e-mail Organizatora: biuro@zmjelonki.pl Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
Jelenie 66
07-302 Ostrów Mazowiecka 3

Dojazd
{t.} +48 29 645 75 60
{f.} +48 29 645 75 90